حضور آقای دره لو مدیر عامل گروه بازرگانی FTA در شرکت رکورد (نوین تاک)